دوربین ابزاری‌ست که به انسان‌ها نگاه کردن را می‌آموزد؛ بدون دوربین.